27
november
2020
|
14:50
Europe/Amsterdam

Bekendmaking beslissing bestuursorgaan tunnelveiligheid

De NV van publiek recht Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), Sint-Pietersvliet 7, 2000 Antwerpen, brengt in haar hoedanigheid van Tunnelbeheerder ter kennis van het publiek dat het Bestuursorgaan Tunnelveiligheid bij beslissing met kenmerk D-STAF-202007-120 van 13 juli 2020 het volgende heeft beslist:

Op basis van bovenstaande overwegingen en het advies van de tunnelveiligheidsbeambte beslist het Bestuursorgaan Tunnelveiligheid dat met het ontwerp Oosterweelverbinding, zoals beschreven in de voorliggende veiligheidsdocumentatie, is aangetoond dat de Scheldetunnel, Kanaalzonetunnels, Luchtbaltunnel, Onderkruising Albertkanaal en Schijnpoorttunnel veilig gerealiseerd kunnen worden en voldoen aan de wettelijke minimumveiligheidseisen voor tunnels.

In uitvoering van art.11 van het Tunnelbesluit keurt het Bestuursorgaan Tunnelveiligheid het ontwerp Oosterweelverbinding goed”.

Tegen deze beslissing van het Bestuursorgaan Tunnelveiligheid kan een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website www.raadvst-consetat.be). Bij een verzending per post moeten er naast het origineel verzoekschrift steeds drie eensluidend verklaarde afschriften worden bezorgd, te vermeerderen met een afschrift voor iedere verwerende partij. De beroepen tot nietigverklaring moeten worden ingediend binnen een termijn van zestig dagen na de bekendmaking, betekening of kennisname van de beslissing. Voor meer info kan u contact opnemen met de griffie van de Raad van State.

Een digitale kopie van deze beslissing is te bekomen via e-mail op info@lantis.be.